KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE DAİR AYDINLATMA METNİ

 

Yaratıcı Çocuk Festivali tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında ben veya velayet/vesayet hakkı sahibi olduğum çocuk veya çocukların isim, soyisim vb. kişisel verilerinin toplanacağını, fotoğraflarının çekileceğini ve video kaydının alınacağını;

 

Etkinlik kapsamında toplanan ve/veya ortaya çıkan bu içeriğin ve bunların her türlü parça ve versiyonlarının üçüncü kişilere de devredilebilecek şekilde süresiz olarak, münhasıran, tüm dünyada ve sayılanlar ile sınırlı olmamak kaydı ile her türlü mecra/platform/portalda (basın, dergi, gazete, katalog, radyo, televizyon, sinema, internet, mobil, insert, poster, broşür ile tüm görsel, işitsel ve basılı mecralar ve tüm organizasyon, malzeme vs.) geçerli olmak üzere 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (FSEK) kapsamında tanımlanan şekilde çoğaltılmasına, yayılmasına, işlenmesine, işaret ve/veya görüntü nakline yarayan araçlar ile umuma iletilmesine, temsil edilmesine, ilişkin tüm haklarımı (mülkiyet dâhil) şirkete işbu Muvafakatnameyi imzaladığım tarihten itibaren geçerli olmak üzere devrettiğimi ve topluma sunuluş biçim, zaman ve yerinin Yaratıcı Çocuk Festivali tarafından belirlenmesine, tarafıma haber verilmeksizin aynen, değiştirilerek ya da kısaltılarak, şirketin tercihine bağlı olarak ismim ile birlikte ya da ismim olmaksızın, kullanılmasına ilişkin tüm manevi haklarımın kullanma yetkisini işbu Muvafakatnameyi imzaladığım tarihten itibaren geçerli olmak üzere şirkete bıraktığımı, şirket tarafından gerçekleştirilen kullanımın 5846 sayılı FSEK kapsamında 14., 15. ve 16. maddelerinde sayılan manevi haklara ve kişilik haklarıma tecavüz niteliğinde olmadığını,

 

Etkinlik kapsamında toplanan ad-soyadı bilgilerim, tarafıma ait fotoğraf ve video içeriklerin Yaratıcı Çocuk Festivali tarafından Etkinlik’e dair reklam ve tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi veya sosyal medya mecralarında yapılacak çeşitli iletişim ve duyurularda kullanılması amacıyla şirkete ait veya şirketin uygun göreceği her türlü mecrada Etkinlik süresince ve akabinde yayınlanacağını; Etkinlik kapsamında toplanan içeriklerin belirtilen amaçlarla sınırlı olarak Yaratıcı Çocuk Festivali’nin iş ortakları, tedarikçileri ve gerekmesi halinde kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılabileceğini; görüntü verilerimi de içeren kişisel verilerimin umuma iletilmesine muvafakat ettiğimi, kişisel verilerimin işlenmesine ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11.maddesi kapsamındaki haklarıma ilişkin olarak Yaratıcı Çocuk Festivali tarafından detaylı biçimde bilgilendirildiğimi ve haklarımı ve nasıl kullanabileceğimi anladığımı,

 

İşbu Muvafakatnamede verilen izinler ve haklar nedeniyle, üçüncü kişilerden ve/veya meslek birliklerinden gelebilecek gerek fikri haklar gerekse de sair talepler/şikâyetler/davalar nedeniyle tek sorumlu ve muhatap olduğumu, buna rağmen söz konusu talepler/şikâyetler/davalar vb. nedeniyle şirket nezdinde meydana gelebilecek her türlü zararı derhal tazmin edeceğimi,

 

İşbu Muvafakatname, içerik ve çalışmalar ile ilgili ve/veya bu metnin ifası dolayısıyla ve/veya her ne şekilde olursa olsun Yaratıcı Çocuk Festivali hakkında öğrendiğim ve/veya yapılan işler vs. hakkında, gizli olduğu Yaratıcı Çocuk Festivali tarafından bildirilsin ya da bildirilmesin tüm bilgileri gizli bilgi olarak kabul etmeyi ve bu bilgileri Yaratıcı Çocuk Festivali’nin yazılı izni olmadan, üçüncü kişilere vermemeyi, açıklamamayı, kamuya duyurmamayı ya da bu şekilde sonuçlanacak davranışlardan kaçınacağımı,

 

Etkinlikte yer almam ve yukarıda sayılan hakların devri karşılığında Yaratıcı Çocuk Festivali’nden ve/veya grup şirketlerinden her ne ad altında olursa olsun ücret talep etmeyeceğimi, Yaratıcı Çocuk Festivali ve grup şirketlerini gayri kabili rücu ibra ettiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

BİLET AL!